Zakelijk

Projectsubsidie

Usva ondersteunt elk jaar allerlei verschillende culturele projecten die door studenten georganiseerd worden.

Projectsubsidie van Usva is bedoeld voor een groep of commissie die in relatief korte tijd binnen een vooraf gestelde periode naar een eindproduct (bijvoorbeeld een toneelvoorstelling of een concert) toewerkt en hiervoor een eigen, sluitende begroting heeft.

Hoogte van de subsidie
Het maximale subsidiebedrag dat Usva kan uitkeren per aanvraag voor een projectsubsidie is €450,- wanneer het project plaatsvindt binnen het Usva-pand, en €350,- wanneer het project plaatsvindt buiten het Usva-pand.

Kom ik in aanmerking?
Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar het project en de organisatie aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor projectsubsidie van Usva:
· Er is sprake van een afgebakend geheel van activiteiten,       
  met een vooraf vastgesteld éénmalig doel;
· Het project heeft betrekking op kunst & cultuur;
· Het project richt zich specifiek op studenten;
· Ten minste 50% van alle betrokkenen studeert aan de RUG. 
Sommige projecten zijn uitgesloten van subsidiëring, bijvoorbeeld wanneer het gaat om activiteiten met een commercieel oogmerk. Alle voorwaarden voor subsidieverlening kun je vinden in het subsidiereglement van Usva.

Deadline aanvraag
Aanvragen worden elk jaar in vier rondes beoordeeld. Deadlines voor het opsturen van aanvragen voor projectsubsidies zijn vóór 1 januari, 1 maart, 1 juni en 1 oktober.

Every year Usva supports several cultural projects organised by students. Usva's project grant is intended for a group or committee that works towards an end product (for example a play or a concert)  in a relatively short period of time with its own budget.

Amount of the grant
The maximum amount that Usva grants for a project grant application is € 450,- if the project takes place within the Usva-building, and € 350,- if the project does not take place within the Usva-building.

Am I eligible?
There are some conditions the project and organisation have to meet to qualify for the project grant:
· There is a defined set of activities, with a predetermined one-time target;
· The project is related to art and culture;
· The project focuses on students;
·  At least 50% of all those involved is studying at the University.
Some projects are excluded from granting, for example activities for commercial purposes. All conditions for grant awarding can be found in the Grant Regulations of Usva.

To apply
Applications are reviewed in four rounds each year. The application deadlines for project grants are before the 1st of January, the 1st of March, the 1st of June and the 1st of October.

Alle rechten voorbehouden · 2015